Spaces
BS
2
Bankian Seventh Day Adventist Church
THAI/ENG| T. Talat Nuea, A. Thalang, C. Phuket | 1895
CT
1
Choeng Thale Seed Church
THAI | T. Choeng Thale, A. Thalang, C. Phuket | 2011 | คริสตจักรเมล็ดพันธุ์เชิงทะเล
FH
1
Fresh Hope Church Phuket
THAI | T. Thep Krasatti, A. Thalang, C. Phuket | 2005 | คริสตจักรเฟรสโฮปภูเก็ต
GC
1
Grace Chapel
ENG | T. Si Sunthon, A. Thalang, C. Phuket | 2017
Greenhouse Phuket Kindergarten
1
Greenhouse Phuket Kindergarten
ENG | T. Choeng Thale, A. Thalang, C. Phuket | 2018
HL
1
Hin Luk Diao Seed Church
THAI | T. Mai Kao, A. Thalang, C. Phuket | 2010 | คริสตจักรเมล็ดพันธุ์หินลูกเดียว
Holy Trinity Orthodox Church
1
Holy Trinity Orthodox Church
RUSSIAN | T. Thep Krasatti, A. Thalang, C. Phuket | 2010
IS
1
International Seed Church
ENG | T. Choeng Thale, A. Thalang, C. Phuket | 2010
KK
1
Khok Kloi Seed Church
THAI | T. Choeng Thale, A. Thalang, C. Phuket | 2013 | คริสตจักรเมล็ดพันธุ์โคกกลอย
PK
1
Pa Khlok Christian Church
THAI | T. Pa Khlok, A. Thalang, C. Phuket | 2010 | คริสตจักรคริสเตียนสถานป่าคลอก
PB
1
Phuket Blessing Church
ENG | T. Sakhu, A. Thalang, C. Phuket | 2020
SO
1
Seed of Phuket
THAI | T. Choeng Thale, A. Thalang, C. Phuket | 2008
St. Joseph's Church
1
St. Joseph's Church
ENG | T. Choeng Thale, A. Thalang, C. Phuket | 2010
TS
1
The Seed of Patong Church
THAI | T. Thep Krasatti, A. Thalang, C. Phuket | 2014
TS
1
The Seed of Tha Chat Chai Church
THAI | T. Mai Khao, A. Thalang, C. Phuket | 2017