Spaces
Freedom Church Phuket
Freedom Church Phuket
THAI/ENG | T. Kathu, A. Kathu, C. Phuket | 2014 | คริสตจักรฟรีดอมเชิร์ชภูเก็ต
HO
1
Hope of Phuket Andaman Church
THAI | T. Kathu, A. Kathu, C. Phuket | 2005 | คริสตจักรความหวังภูเก็ตอันดามัน
NB
1
New Beginnings Calvary Chapel Patong
THAI | T. Pa Tong, A. Kathu, C. Phuket | 2015
PK
1
Pantakit Kamluangjai
THAI | T. Patong, A. Kathu, C. Phuket | 2008
RC
1
Romyen Church Kathu
THAI | T. Kathu , A. Kathu , C. Phuket | 2019
Romyen Patong
1
Romyen Patong
THAI | T. Patong, A. Kathu, C. Phuket | 2019 |
SH
1
Sacred Heart Church
THAI | T. Pa Thong, A. Kathu, C. Phuket | 2010 | วัดน้อยพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ ป่าตอง
TB
1
The Bowin House of God Church
THAI | T. Pa Tong, A. Kathu, C. Phuket | 2012